Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy
Spis Powszechny
2021

Национальная
перепись
2021 года

Національний
перепис населення
2021 року

The 2021
National
Census

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Зайдите на spis.gov.pl и сделайте это онлайн!

Это событие важно для всех нас!

Зайдите на spis.gov.pl и сделайте это онлайн!

Национальная перепись населения и жилищного фонда 2021 года началась 1 апреля.

# МыУчаствуемДляПольши # МыУчаствуемДляВсех #NSP2021 #GUS #Польские нужды

Почему перепись так важна для всех нас?

Потому что ее результаты позволяют нам реагировать на наши потребности на местном и глобальном уровне. Они представляют собой определяющий фактор для создания бюджетов местными органами власти и основу для определения суммы государственных субсидий для гмин и воеводств.

Результаты переписи используются ключевыми министерствами для планирования деятельности в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, продовольственной политики, финансов, территориального развития, жилищных потребностей и управления водоснабжением и канализацией.

Статистическая информация, полученная в ходе переписи, необходима для подачи заявок и подготовки технико-экономических обоснований проекта или для создания бизнес-планов, используется предпринимателями и бенефициарами европейских фондов в рамках региональных операционных программ (ROP).

Размер субсидий ЕС и количество мест в Европейском парламенте зависят, среди прочего от количества жителей, что определяется по результатам последней переписи населения.

Зайдіть на spis.gov.pl і зробіть це в Інтернеті!

Ця подія має значення для всіх нас!

Зайдіть на spis.gov.pl і зробіть це в Інтернеті!

Національний перепис населення та житла у 2021 р. триває з 1 квітня.

#МиРахуємосьДляПольщі #МиРахуємосьДляВсіх #NSP2021 #GUS #ПотребиПольщі

Чому перепис важливий для всіх нас?

Оскільки його результати дозволяють нам реагувати на наші потреби на місцевому та глобальному рівнях. Вони є визначальним фактором для формування бюджетів органами місцевого самоврядування та основою для визначення розміру державних субсидій або субсидій для комун і провінцій.

Результати перепису використовуються ключовими міністерствами для планування діяльності в галузі освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, продовольчої політики, фінансів, просторового розвитку, житлових потреб та управління водними та стічними водами.

Статистична інформація, отримана в результаті перепису, необхідна для подання заявок та підготовки техніко-економічного обґрунтування проекту або для створення бізнес-планів, використовується підприємцями та бенефіціарами європейських фондів в рамках Регіональних оперативних програм (ROP).

Розмір субсидій ЄС та кількість місць у Європарламенті залежать, зокрема, від за кількістю жителів, визначеною за результатами останнього перепису населення.

Go to spis.gov.pl and take part in Population Census over the Internet.

This event matters to all of us!

Go to spis.gov.pl and take part in Population Census over the Internet.

National Population and Housing Census 2021 runs from April 1st.

#LiczymySięDlaPolski  #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

Why is the census important to all of us?

Its results allow meeting our needs at the local and global level. They set the basis for local governments budget and state governments subsidies, as well as subsidies for communes and provinces. The results obtained from the Census are used by key ministries to plan activities in the field of education, health protection, social security, food policy, finance, landscape planning, housing needs and water and sewage management.

Statistical information obtained through the Census, are used by entrepreneurs and beneficiaries of European funds under Regional Operational Programs (ROP) and are necessary when submitting applications and preparing project feasibility studies or creating business plans.

The amount of EU subsidies and the number of seats in the European Parliament depend,  inter alia, on the number of inhabitants listed in the the last Census.