KALENDARZ

DORADCA ZAWODOWY

Zapraszamy na dyżury doradców zawodowych.

Dyżury odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 16:00-19:00
Udzielamy porad i wspracia w zakresie m.in.:

– informacji dot. możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce
– informacji dot. dokumentacji wymaganej do legalizacji pobytu i pracy w Polsce
– pomocy przy wypełnianiu wniosków
– pomocy przy rezerwacji terminów wizyt w urzędach
– pomocy przy przygotowaniu pism proceduralnych
– informowania o prawach i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu i pracy w Polsce, wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
– ustnych tłumaczenia korespondencji urzędowych
– podstawowego doradztwa i wsparcie zawodowe, pośrednictwo pracy w formie ułatwienia kontaktu z agencjami pracy, zapewniających bezpłatną rekrutację dla pracowników
– kierowania przypadków wymagających interwencji indywidualnej do oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy lub instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych

Aby uzyskać poradę zawodową należy zapisać się telefonicznie pod numerem 22 648 11 11 lub osobiście w recepcji

Ми запрошуємо всіх на зустрічі з професійними консультантами.

Зустрічі будуть в понеділок та вівторок з 16:00 до 19:00
Ми надаємо поради з наступних напрямків:

Заповнення документації
Створення cv
працевлаштування іноземців

– надання інформації про можливості та способи легалізації перебування в Польщі
– надання інформації про документи, необхідні для легалізації перебування та праці в Польщі
– допомога в заповненні заявок
– допомога в бронюванні дат відвідування ужендів
– допомога у підготовці процедурних документів
– інформування про права та обов’язки іноземців під час перебування та роботи в Польщі, що випливають із Закону про іноземців та Закону про сприяння зайнятості та роботи ринку праці.
– усні переклади офіційного листування
– базове консультування та професійна підтримка, працевлаштування у формі сприяння контакту з агенціями зайнятості, забезпечення безкоштовного працевлаштування працівників
– спрямування справ, що вимагають індивідуального втручання, до відділень Національної інспекції праці або державних установ чи неурядових організацій

Щоб отримати консультацію, запишіться за телефоном за номером 22 648 11 11 або особисто в нашому центрі

Мы приглашаем всех на встречи с профессиональными консультантами.

Встречи будут в понедельник и вторник с 16:00 до 19:00
Мы предоставляем помощь по следующим направлениям:

– предоставление информации о возможностях и способах легализации пребывания в Польше
– предоставление информации о документации, необходимой для легализации пребывания и работы в Польше
– помощь в заполнении заявок
– помощь в бронировании дат посещения уженжов – помощь в оформлении процессуальных документов
– информирование о правах и обязанностях иностранцев во время их пребывания и работы в Польше, вытекающих из Закона об иностранцах и Закона о поощрении занятости и работы рынка труда. – устные переводы официальной корреспонденции
– базовое консультирование и профессиональная поддержка, трудоустройство в форме контактов с агентствами по трудоустройству, обеспечение бесплатного найма работников – направление дел, требующих индивидуального вмешательства, в отделения Национальной инспекции труда, государственных учреждений или неправительственных организаций.

Чтобы получить консультацию, запишитесь по телефону по номеру 22 648 11 11 или лично в нашем центре

We invite everyone to a job counseling with our professional consultants.

Meetings will be on Monday and Tuesday from 4:00 pm to 7:00 pm
We provide assistance in the following areas:

– providing information on the possibilities of legalization of stay in Poland
– providing information on documentation required for the legalization of stay and work in Poland
– assistance in completing applications
– help with booking dates of visits to administrations
– assistance in preparing procedural documents
– informing about the rights and obligations of foreigners during their stay and work in Poland by the Act on foreigners and the Act on employment promotion and labor market institutions.
– oral translations of official correspondence
– basic counseling and professional support, job placement in the form of facilitating contact with employment agencies, ensuring free recruitment for employees
– directing cases requiring individual intervention to branches of the National Labor Inspectorate or state institutions or non-governmental organizations

For the meeting, call us 22 648 11 11 or register in person at our center

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa zawodowego.
Przez cały sierpień porad udziela Marianna Babiy.
W naszym kalendarzu znajdziecie Państwo szczegółowe informacje w jakie dni i w jakich godzinach możliwe będzie spotkanie.

Oferujemy pomoc z zakresu:
– pisania cv i listu motywacyjnego
– poszukiwania pracy i legalizacji pobytu

Ułatwienia dostępu
pl_PLPolish

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)