Zapraszamy na dyżury doradców zawodowych.

Dyżury odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Aby uzyskać poradę zawodową należy zapisać się telefonicznie pod numerem 22 648 11 11 lub osobiście w recepcji
Udzielamy porad i wsparcia w zakresie m.in.:

– informacji dot. możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce
– informacji dot. dokumentacji wymaganej do legalizacji pobytu i pracy w Polsce
– pomocy przy wypełnianiu wniosków
– pomocy przy rezerwacji terminów wizyt w urzędach
– pomocy przy przygotowaniu pism proceduralnych
– informowania o prawach i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu i pracy w Polsce, wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
– ustnych tłumaczenia korespondencji urzędowych
– podstawowego doradztwa i wsparcie zawodowe, pośrednictwo pracy w formie ułatwienia kontaktu z agencjami pracy, zapewniających bezpłatną rekrutację dla pracowników
– kierowania przypadków wymagających interwencji indywidualnej do oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy lub instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych