Mini granty 2022/ MINI GRANTS in 2022/ МИНИ ГРАНТЫ в 2022 году

Ogłaszamy nabór projektów w ramach przyznawanych przez CENTRUM WIELOKULTUROWE

MINI GRANTÓW w 2022 r.

Termin składania wniosków do  25 lutego 2022 godz. 16.00.

W tym roku nadaliśmy konkursowi motto, ideę przewodnią – AKTYWNOŚĆ DROGĄ DO INTEGRACJI

Pragniemy aby zgłaszane projekt, aktywizowały Was oraz środowisko a zarazem stały się jednym z elementów integracji, byśmy dostrzegali to co wokół, a wspólne wartości były widoczne w celach projektów.

więcej informacji w ZAKŁADCE MINIGRANTY

***

The call for projects from the MULTICULTURAL CENTER

MINI GRANTS in 2022

The deadline for submitting applications is February 25, 2022 hours. 4 p.m.

This year, we gave the competition a motto, a guiding idea – ACTIVITY ON THE WAY TO INTEGRATION

We would like the submitted project to activate you and the society and at the same time become one of the elements of integration, so that we can see what is around and the common values ​​are visible in the project goals.

more information – MINI GRANTY

***

Объявляем конкурс проектов в рамках МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА –

МИНИ ГРАНТЫ в 2022 году

Крайний срок подачи заявок 25 февраля 2022 часов. 16:00 

В этом году мы дали конкурсу девиз: АКТИВНОСТЬ НА ПУТИ К ИНТЕГРАЦИИ.

Мы хотели бы, чтобы представленный проект активировал вас, но в то же время стал одним из элементов интеграции с обществом, с возможностью видеть, что есть вокруг нас, и наши общие ценности были видны в целях проекта.

Дополнительная информация – МИНИ ГРАНТИ