KALENDARZ

MINIGRANTY

OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR OFERT W PROCEDURZE MINI-GRANTÓW !

Centrum Wielokulturowe w Warszawie informuje, że w wyniku przeprowadzonych dotychczas naborów ofert w konkursie „Mini – Granty”,  do wykorzystania w konkursie pozostają środki finansowe w wysokości 1 880,00  zł, które mogą być przeznaczone na realizację projektów dot. integracji społeczności lokalnej z wielokulturową społecznością Centrum, w formie prelekcji, wykładu, wystawy itp.

Wnioski należy zgłaszać za pomocą formularza interaktywnego na stronie internetowej centrumwielokulturowe.waw.pl i złożyć osobiście w wersji papierowej w terminie od dnia 28.09.2017 r. do dnia 06.10.2017 r.

Obowiązuje procedura oraz sposób składania wniosków opisany poniżej

Zapraszamy do składania wniosków na realizację projektów w ramach mini-grantów organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie.

Celem Konkursu jest wspieranie integracji i spójności społecznej, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum.

1.Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny wpisywać się w następujące obszary, stanowiące szczegółowe cele Konkursu oraz być realizowane w przestrzeni Centrum:

1.pobudzanie zaangażowania mieszkańców terenu objętego w sprawy lokalne,
2.zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
3.wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
4.wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
5.poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.
6.integracja międzykulturowa, edukacja
7.integracja dzieci, młodzieży i dorosłych

2. Adresatami działań projektowych powinni być mieszkańcy m. st. Warszawa

3.Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie CENTRUM WIELOKULTUROWE

4.Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie w terminie do 6 października 2017 roku godz.17.00

5.Formularz składamy w zaklejonej kopercie z dopiskiem MINIGRANT, można przesłać pocztą liczy się data stempla pocztowego.

6.Do formularza należy dołączyć kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości.

7.Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów to 1880 (tysiąc osiemset osiemdziesiąt)

8.Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minigranty@cww.waw.pl , telefonicznie: (+48 22 648 11 11) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie.

Formularze i dokumenty do pobrania:

FORMULARZ WNIOSKU

REGULAMIN

WZÓR UMOWY

KARTA OCENY WNIOSKU

FORMULARZ SPRAWOZDANIA

ZAŁĄCZNIKI

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do pracowników Centrum.

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl