aktualizacja 11 marca 2022

W tegorocznym Konkursie ze złożonych 12 projektów do realizacji wybrano 7 mini-grantów, których realizację zaczynamy już w marcu 2022

  • proj. MG-22/01 „Aktywna integracja migrantów z niepełnosprawnościami z Białorusi w Warszawie” – to projekt w którym realizatorzy poszukują sposobów na aktywizację oraz integracje migrantów z niepełnosprawnościami w społeczności warszawskiej. Termin 21.03-21.04 br.
  • proj. MG-22/03 „Pomagajka” – projekt o mądrym pomaganiu, uwzględniającym rzeczywiste potrzeby i marzenia osób, do których skierowana jest pomoc oraz mini warsztat z dziennikarstwa obywatelskiego. Termin 01.04-25.06 br.
  • proj. MG-22/04 „Integracja ze śpiewem i muzykoterapią” – projekt zakłada wykorzystanie muzykowania i śpiewu w integracji wielokulturowej. Termin: 25.03-25.07 br.
  • proj. MG-22/05 „Wielokulturowe lato” – Celem projektu jest otwarcie młodych warszawiaków (w tym niedawno przybyłych) na kontakt z osobami z innych, często odległych kultur poprzez udział w warsztatach z komunikacji międzykulturowej. Termin: 01.07-30.09 br.
  • proj. MG-22/06 „Gra miejska” – to gra miejska na terenie Pragi z wykorzystaniem miejsc wielokulturowych. Termin: 01.09-30.09 br.
  • proj. MG-22/07 „Warsztaty DIY dla dzieci” – cel to integracja społeczności lokalnej ze społecznością migrantów, rozwijanie aktywności indywidualnej oraz pracy w grupach połączona z ćwiczeniami kreatywnego myślenia. Termin: 02.04-25.06 br.
  • proj. MG-22/10 „Lekcje pokoju” – aktywizacja społeczności sąsiedzkiej i migrantów w działaniach obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej. Termin: 01.04-30.06 br.

***

Ogłaszamy nabór projektów w ramach przyznawanych przez CENTRUM WIELOKULTUROWE –

MINI GRANTÓW w 2022 r.

Termin składania wniosków do  25 lutego 2022 godz. 16.00. Poniżej informacje o procedurze konkursowej.

W tym roku nadaliśmy konkursowi motto, ideę przewodniąAKTYWNOŚĆ DROGĄ DO INTEGRACJI

Pragniemy aby zgłaszane projekt, aktywizowały Was oraz środowisko a zarazem stały się jednym z elementów integracji, byśmy dostrzegali to co wokół, a wspólne wartości były widoczne w celach projektów.

1. Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny obejmować następujące obszary stanowiące szczegółowe cele Konkursu oraz realizowane w przestrzeni Centrum:
a. zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich ze szczególnym uwzględnieniem migrantów,
b. wspieranie integracji społeczności lokalnej
c. poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze migracji,
d. integracja międzykulturowa, edukacja migrantów/migrantek.

2. Adresatami działań projektowych powinni być mieszkańcy/ki m. st. Warszawy

3. Projekty mogą być realizowane do 31 października  2022 r.

4. Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.centrumwielokulturowe.waw.pl

5. Projekty dofinansowujemy w kwocie do 5 000 zł (pięciu tysięcy złotych).

6. Wypełniony formularz składać WYŁĄCZNIE drogą e-mail na adres: minigranty@cww.waw.pl (wersja elektroniczna musi mieć formę skanu lub PDF z ostatnią stroną na której widnieje podpis, w tytule e-maila (MINIGRANTY-22_tytuł projektu). Formularz przesyłamy do dnia 25 lutego 2022 r. godz. 16:00.

7. Do formularza należy załączyć kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości oraz skany załączników.

8. Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minigranty@cww.waw.pl (w tytule maila prosimy o info wg wzoru: MINIGRANTY-22_tytuł projektu), tel.: (+48 501 123 333, +48 22 648 11 11) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby via e-mail lub telefonicznie.

9. Jeżeli chcesz aby Twój wniosek był poprawny, zapraszamy na spotkanie on-line podczas którego udzielać będziemy wszelkich informacji dotyczących procedury konkursu, pisania projektu oraz jego rozliczania. Będzie też możliwość rozmowy o Waszych projektach.

SPOTKANIE 10 lutego 2022 (czwartek) godzina 16.30 link: meet.google.com/tgh-bmee-fvr (będzie też dostępny na naszej www oraz FB).

The call for projects from the MULTICULTURAL CENTER –

MINI GRANTS in 2022

The deadline for submitting applications is February 25, 2022 hours. 4 p.m. Below is information about the competition procedure.

This year, we gave the competition a motto, a guiding idea – ACTIVITY ON THE WAY TO INTEGRATION

We would like the submitted project to activate you and the society and at the same time become one of the elements of integration, so that we can see what is around and the common values ​​are visible in the project goals.

1. Projects implemented as part of the Competition should cover the following areas which constitute the specific objectives of the Competition and carried out within the Center:
a. increasing activation of neighboring communities, with particular emphasis on migrants,
b. supporting the integration of the local community,
c. searching for and developing innovative solutions in the area of ​​migration,
d. intercultural integration, education of migrants.

2. The addressees of the project activities should be residents of the Capital City of Warsaw

3. Projects can be implemented until October 31, 2022.

4. The call for projects will take place via the application form available on the website www.centrumwielokulturowe.waw.pl

5. We co-finance projects in the amount of up to PLN 5,000 (five thousand zlotys).

6. Submit the completed form ONLY by e-mail to the following address: minigranty@cww.waw.pl (the electronic version must be in the form of a scan or PDF with the last page with the signature in the e-mail title (MINIGRANTY-22_ project title). we send by February 25, 2022, 4:00 p.m.

7. The form should be accompanied by photocopies of the current identity document and scans of attachments.

8. The Organizer provides the Participants with support at the stage of filling in the application form. Support is provided via e-mail: minigranty@cww.waw.pl (in the title of the e-mail, please provide info according to the formula: MINIGRANTY-22_ project title), phone: (+48 501 123 333, +48 22 648 11 11) or in person at the seat of the Multicultural Center, ul. Jagiellońska 54 in Warsaw, after prior notification of such a need via e-mail or by phone.

9. If you want your application to be correct, we invite you to an on-line meeting during which we will provide all information regarding the competition procedure, writing the project and its settlement. There will also be an opportunity to talk about your projects.

ORGANISING MEETING February 10, 2022 (Thursday) at 4.30 p.m. on link: meet.google.com/tgh-bmee-fvr (will be also on our web.page and FB).

Объявляем конкурс проектов в рамках МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА –

МИНИ ГРАНТЫ в 2022 году

Крайний срок подачи заявок 25 февраля 2022 часов. 16:00 Ниже представлена ​​информация о порядке проведения конкурса.

В этом году мы дали конкурсу девиз: АКТИВНОСТЬ НА ПУТИ К ИНТЕГРАЦИИ.

Мы хотели бы, чтобы представленный проект активировал вас, но в то же время стал одним из элементов интеграции с обществом, с возможностью видеть, что есть вокруг нас, и наши общие ценности были видны в целях проекта.

1. Проекты, реализуемые в рамках Конкурса, должны охватывать следующие направления, составляющие конкретные задачи Конкурса и выполняемые в рамках Центра:
a. повышение активности сообщества, с особым акцентом на мигрантах,
б. поддержка интеграции местного сообщества,
в. поиск и разработка инновационных решений в сфере миграции,
г. межкультурная интеграция, образование мигрантов.

2. Адресаты проектной деятельности должны быть жителями города Варшавы.

3. Проекты можно реализовать до 31 октября 2022 года.

4. Прием проектов будет проходить через форму заявки, доступную на веб-сайте www.centrumwielokulturowe.waw.pl.

5. Мы софинансируем проекты на сумму до 5000 злотых (пять тысяч злотых).

6. Отправьте заполненную форму ТОЛЬКО по электронной почте на следующий адрес: minigranty@cww.waw.pl (электронная версия должна быть в виде скана или PDF с последней страницей с подписью в заголовке электронной почты (название проекта МИНИГРАНТЫ-22_) отправляем до 25 февраля 2022 г., 16:00.

7. К форме необходимо приложить ксерокопии действующего документа, удостоверяющего личность, и сканы приложений.

8. Организатор оказывает поддержку Участникам на этапе заполнения заявки. Поддержка осуществляется по электронной почте: minigranty@cww.waw.pl (в заголовке письма укажите информацию по формуле: MINIGRANTY-22_ название проекта), по телефону: (+48 501 123 333, + 48 22 648 11 11) или лично в офисе Мультикультурного центра, ул. Jagiellońska 54 в Варшаве, предварительно уведомив о такой необходимости по электронной почте или по телефону.

9. Если вы хотите, чтобы ваша заявка была выполнена правильно, приглашаем вас на онлайн-встречу, во время которой мы предоставим всю информацию, касающуюся процедуры конкурса, написания проекта и его урегулирования. Также будет возможность рассказать о своих проектах.

Организационная ВСТРЕЧА 10 февраля 2022 г. (четверг) в 16:30. Под линком meet.google.com/tgh-bmee-fvr (также доступно будет на нашем сайте и Фейсбуке).