SPECUSTAWA – SKRÓT INFORMACJI | СПЕЦЗАКОН – СКОРОЧЕНА ІНФОРМАЦІЯ

Wybrane postanowienia ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Окремі положення Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Zapisy ustawy, w których mowa o „obywatelu Ukrainy”, dotyczą również nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, jeśli przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z tamtejszymi działaniami wojennymi.

Положення Закону, в яких мова про «громадян України» поширюються також на негромадян України дружину (чоловіка) громадянина України, яка прибула до Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями.

Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i chce tu zostać, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go tego uprawnienia.

Якщо громадянин України законно в’їхав на територію Польщі з 24 лютого 2022 року та бажає тут залишитися, його перебування у Польщі вважається законним строком на 18 місяців з 24 лютого 2022 року. Виїзд громадянина України з території Республіки Польщі на строк понад 1 місяць позбавляє його цього права.

Jeżeli obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a następnie przybył legalnie na terytorium Polski i deklaruje zamiar pozostania tu, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Якщо громадянин України, який має Карту поляка, виїхав з України в період з 24 лютого 2022 року, а потім легально в’їхав на територію Польщі та заявляє про намір залишитися тут, його перебування вважається законним строком на 18 місяців з 24 лютого. 2022 рік.

Obywatelowi Ukrainy, który uciekł przed wojną i przebywa legalnie, nadaje się numer PESEL, na podstawie wniosku złożonego w urzędzie gminy. Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy.

Громадянину України, який втік від війни та перебуває на законних підставах у Польщі, присвоюється номер PESEL на підставі заяви, поданої до управління комунальної власності. Заява подається особисто за місцезнаходженням комунального органу.

W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy na terytorium Polski nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt, na podstawie wniosku o nadanie numeru PESEL w urzędzie gminy.

Якщо в’їзд громадянина України на територію Польщі під час прикордонного контролю не зареєстровано начальником прикордонної застави, головнокомандувач прикордонної служби реєструє перебування на підставі заяви про надання Номер PESEL в міському органі влади (w urzędzie gminy).

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, jeżeli powiadomi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia do pracy obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Громадянин України має право виконувати роботу на території Республіки Польща протягом періоду перебування відповідно до чинного законодавства, якщо працедавець протягом 14 днів з дня початку роботи повідомить повітове управління праці про працевлаштування громадянина України.

Obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i chce tu zostać, może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Może też podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem uzyskania numeru PESEL.

Громадянин України, який легально в’їхав на територію Польщі з 24 лютого 2022 року і хоче тут залишитися, може зареєструватися як безробітний або шукає роботу. Також може розпочати та займатися підприємницькою діяльністю в Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, за умови, що він/вона отримає номер PESEL.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do:

  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczenia wychowawczego,
  • świadczenia dobry start,
  • rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 пункт 1, маєте право на:

  • соціальні пільги,
  • допомогу на дитину,
  • виплату dobry start,
  • родинний капітал, якщо він проживає з дітьми на території Республіки Польща,
  • співфінансування зменшення батьківської плати за перебування дитини в яслах, дитячому садку або з денним опікуном, якщо проживає з дитиною на території Республіки Польща.

Obywatelowi Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Громадянин України, який законно в’їхав на територію Польщі з 24 лютого 2022 року та отримав номер PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати у розмірі 300 злотих на особу, призначену на проживання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особистий догляд та житло. Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Obywatel Ukrainy przebywający w Polsce, który wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i chce tu zostać,  jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Громадянин України, який проживає в Польщі і який законно в’їхав на територію Польщі з 24 лютого 2022 року і бажає тут залишитися, має право на медичну допомогу, яка надається на території Республіки Польща, включаючи медичні послуги на умовах та за об’єм прав на пільги особам, які охоплені обов’язковим або добровільним медичним страхуванням, за винятком санаторно-курортного лікування та санаторно-курортного оздоровлення, а також прийому лікарських засобів, які видаються отримувачам за програмами медичної політики міністра, відповідального за охорону здоров’я.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu w Polsce, który wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i chce tu zostać, udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, obywatel Ukrainy składa nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r.

Громадянину України, який проживає в Польщі і який легально в’їхав на територію Польщі з 24 лютого 2022 року і бажає тут залишитися, за його бажанням надається посвідка на тимчасове проживання. Заява про надання дозволу на тимчасове проживання подається громадянином України не раніше ніж через 9 місяців з дня в’їзду та не пізніше 18 місяців з 24 лютого 2022 року.

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.

Якщо останній день перебування громадянина України на території Республіки Польща за національною візою припадає на період з 24 лютого 2022 року, період перебування за цією візою та термін дії цієї візи продовжено згідно із законом до 31 грудня 2022 року.

Infolinia | ГАРЯЧА ЛІНІЯ:
505 700 701

Pochodzisz z Ukrainy i potrzebujesz wsparcia?

Zapraszamy do Punktu Wsparcia dla Ukraińców działającego w Centrum Wielokulturowym.

Działamy w zakresie:

– informacji o legalizacji pobytu w Polsce
– wsparcia doradcy zawodowego, pośrednictwa pracy, pomocy w procesie rekrutacji,
– porad prawnych dotyczących legalizacji pobytu (w tym ochrony międzynarodowej),
– wsparcia psychologicznego,
– pomocy w znalezieniu szkoły dla dziecka,
– nauki języka polskiego,
– wsparcia procesu adaptacji poprzez uczestnictwo w spotkaniach regularnych oraz poprzez kontakt z organizacjami pozarządowymi.

Dostępni jesteśmy on line:
ukraina@cww.waw.pl
Informacje uzyskasz również w godzinach pracy Centrum Wielokulturowego tel. 505 700 701

Ви з України і потребуєте підтримки?
Запрошуємо вас до нашого пункту підтримки, який працює в Мультикультурному Центрі.
Ми працюємо у сфері:
– інформація про легалізацію перебування в Польщі,
– підтримка кар’єрного консультанта, допомога в процесі працевлаштування,
– юридичні консультації щодо легалізації перебування (включаючи міжнародний захист),
– психологічна підтримка,
– допомога у пошуку школи для дитини,
– вивчення польської мови,
– підтримка процесу адаптації через участь у регулярних зустрічах та через контакти з неурядовими організаціями.


Ми доступні онлайн: ukraina@cww.waw.pl
Ви також отримаєте інформацію в години роботи Мультикультурного Центру тел. 505 700 701