[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”JAK POMAGAMY?” color=”green”][vc_column_text][/vc_column_text][mk_image src=”https://centrumwielokulturowe.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/warszawiacy-si-nie-boj-rafa.jpg”][vc_separator color=”green”][vc_column_text]Wybrane działania miasta st. Warszawy oraz pomoc udzielana osobom, które uzyskały na terenie Polski status uchodźcy i osiedliły się w Warszawie.[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]1. Warszawski testowy projekt InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK)

Założeniem projektu jest przeprowadzenie pilotażu programu szybkiej integracji cudzoziemców przez pracę i jest on skierowany do osób, które na terenie Polski otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Przeprowadzenie pilotażu będzie przygotowaniem do realizacji podobnych działań na szerszą skalę, w przypadku potrzeby przyjęcia przez miasto większej liczby cudzoziemców. Istotnym elementem programu jest wypracowanie modelu współpracy różnych służb i organizacji działających w obszarach kluczowych dla efektywnej integracji cudzoziemców.

Działania, które w ramach projektu są skierowane do cudzoziemców, to m.in:

• diagnoza potencjału zawodowego,
• praca socjalna,
• pomoc specjalistyczna,
• wsparcie mieszkaniowe (przeznaczono na ten cel 9 lokali),
• nauka języka polskiego,
• wzmocnienie kompetencji zawodowych,
• pomoc mentora kulturowego.

Realizatorami projektu są m.in.:
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie,
• Urząd Pracy m.st. Warszawy,
• warszawskie organizacje pozarządowe,
• partnerzy zewnętrzni w tym Szkoła Główna Handlowa (opracowanie narzędzia do monitoringu oraz ewaluacja projektu).

Projekt trwa od marca 2017 roku do 31 grudnia 2018. W projekcie uczestniczy testowa grupa osób rekrutowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Ze wsparcia mieszkaniowego skorzysta 10 uczestników projektu. Mieszkania przeznaczone do projektu są wyposażane przez organizację pozarządową.

Program w zakresie wsparcia działań związanych z zamieszkaniem oraz wsparciem mentowa kulturowego został  przedłużony do 30 listopada 2019 roku.[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][vc_column_text]2. Indywidualny Program Integracji

Na terenie m.st. Warszawy realizatorem zadania dotyczącego Integracji cudzoziemców jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Celem udzielanej przez WCPR pomocy jest zapewnienie uchodźcom i osobom objętym ochroną uzupełniającą wsparcia w początkowym okresie adaptacji  do warunków życia w Polsce. Podstawową rolą WCPR w realizacji tego zadania jest rozpoznanie bieżącej sytuacji cudzoziemca, określenie jego potrzeb oraz zapewnienie adekwatnej pomocy. Czas trwania programu integracyjnego nie może przekraczać 12 miesięcy.

Pomoc przyznawana w ramach programu obejmuje:
• świadczenia pieniężne na bieżące utrzymanie oraz pokrycie wydatków na naukę języka polskiego;
• opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
• poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne, rodzinne, prawne;
• udzielanie informacji oraz pomocy w kontaktach z instytucjami, w szczególności z urzędem pracy, ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi;
• inne działania wspierające, zależne od indywidualnej sytuacji cudzoziemca i jego rodziny.[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][vc_column_text]3. W okresie od 1 stycznia 2017 do 30 września 2018 roku Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt projekcie „Wsparcie-Aktywizacja-Włączenie (WAW)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Jedną z trzech grup docelowych w projekcie są cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową (57 osób, 20% całości grupy docelowej). Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia integracji społecznej oraz perspektyw na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ciągu 21 miesięcy realizacji projektu. Cel ten realizowany jest poprzez poniższe zadania:
• praca socjalna,
• wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu,
• wzmocnienie kompetencji zawodowych uczestników projektu,
• realizacja usług o charakterze edukacyjnym,
• realizacja usług o charakterze zdrowotnym,
• wypłata zasiłków na rzecz uczestników projektu.[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][vc_column_text]4. W listopadzie 2015 r. w Warszawie został powołany stały Zespół ds. koordynacji działań na rzecz cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele biur, jednostek m.st. Warszawy oraz ngo (strona społeczna).

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
• podjęcie kompleksowych działań mających na celu utworzenie Programu wsparcia cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
• koordynacja działań związanych z brakiem miejsca zamieszkania, brakiem pracy, znajomości języka polskiego oraz innymi problemami w procesie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
• koordynacja wsparcia związanego z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki niepełnoletnich osób pochodzących z rodzin uchodźczych lub posiadających ochronę uzupełniającą;
• wypracowanie rozwiązań oraz podjęcie działań na rzecz integracji cudzoziemców którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
• współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, a także innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, instytucjami publicznymi oraz ekspertami zewnętrznymi identyfikującymi problemy cudzoziemców oraz działającymi na rzecz cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
• aktualizacja informacji o działaniach na rzecz cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
• inicjowanie i wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i wykluczeniu społecznemu cudzoziemców.[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][vc_column_text]5. Pomoc mieszkaniowa

Zgodnie z zapisami uchwały nr LVIII/1751/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – WCPR jest uprawnione do występowania z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, dla osób ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą. Rocznie na ten cel przeznacza się nie więcej niż 5 lokali. Dotychczas, tj. do 2015 r., komisje kwalifikacyjne do pomocy mieszkaniowej wskazały ponad 60 rodzin do najmu mieszkań. Cudzoziemcy legitymujący się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą posiadają także uprawnienie do ubiegania się o najem mieszkań socjalnych lub komunalnych na zasadach ogólnych.

Trudna sytuacja mieszkaniowa cudzoziemców skłoniła nas również do podjęcia działań zmierzających do uruchomienia mieszkań chronionych dla tej grupy osób. Pierwsze mieszkanie tego typu powstało 2011 r. zaś drugie w roku 2014. Dotychczas z tej formy okresowego wsparcia mieszkaniowego skorzystało 5 rodzin oraz 6 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe. Zgodnie z przyjętym zasadami w mieszkaniu chronionym można przebywać do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu w wyjątkowych sytuacjach.[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][vc_column_text]6. Centrum Wielokulturowe w Warszawie

Pod koniec 2014 roku powstało Centrum Wielokulturowe w Warszawie, stanowiące platformę współpracy pomiędzy organizacjami, m.st. Warszawą oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w tej projekt jako partnerzy. Nad koncepcją i najważniejszymi zadaniami Centrum wspólnie pracowali przedstawiciele Urzędu oraz 30 organizacji pozarządowych, w wyniku czego powstał plan priorytetowych działań.

Cel projektu to:

 • aktywizacja społeczna i obywatelska cudzoziemców;
 • wspieranie integracji i spójności społecznej, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum;
 •  promowanie postaw tolerancji, godnego traktowania, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich;
 •  edukacja wielokulturowa;

[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][vc_column_text]7. Edukacja dzieci uchodźców i imigrantów, Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich i reemigrantów w warszawskich szkołach

Główne zadania to:
• system informacji edukacyjnej dla rodzin uchodźców (w tym: punkt kontaktowy, serwis internetowy),
• system szkoleń dla nauczycieli pracujących z dziećmi uchodźców (w tym sieci współpracy, doradztwo metodyczne),
• system szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej
i antydyskryminacyjnej dla polskich uczniów,
• kadry wspomagające naukę dzieci cudzoziemskich (w tym: asystenci kulturowi, nauczyciele wspomagający, interwenci kryzysowi, doradcy nauki języka),
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci uchodźców,
• doradztwo zawodowe dla uczniów z rodzin uchodźców,
• publikacje dla rodziców i dzieci uchodźców, dla nauczycieli i dyrektorów szkół,
• projekty edukacyjne dla uczniów realizowane wspólnie
z organizacjami pozarządowymi,
• projekty z partnerami zagranicznymi.[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][vc_column_text]8. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń uruchomiło Punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich i reemigrantów w warszawskich szkołach. Celem  jest pomoc nauczycielom i dyrektorom szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie, w tym dzieci uchodźców, imigrantów, jak też reemigrujące dzieci polskie (obecnie w warszawskich szkołach samorządowych uczy się ponad 2 tys. dzieci cudzoziemskich).

[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][vc_column_text]9. Działania solidarnościowe – Warszawa dla Aleppo

Projekt realizowany w partnerstwie z: Polską Akcją Humanitarną, Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, Caritas Polska, Wspólnotą Sant`Egidio, Fundacją Wolna Syria i Unicef Polska.

Zbiórka i akcja charytatywna (np. organizowanie koncertów i innych wydarzeń kulturalnych, z których dochód przekazywany jest na ofiary wojny w Syrii) Warszawa dla Aleppo , w ramach której wesprzeć można m.in. działalność szkoły w Bire (pogranicze libańsko-syryjskie), w której uczą się dzieci uchodźcze z Syrii. Scenariusze lekcji o Aleppo dostępne na stronach BE i WCIES.[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][vc_column_text]10. Warszawa pomagała również wcześniej osobom dotkniętym przez wojnę.

Takim przykładem było przyjęcie w lutym 2009 roku grupy 120 dzieci z Gruzji.  Dzieci te miały zapewniony 3-tygodniowy pobyt wypoczynkowo-rehabilitacyjny w Mielnie nad Bałtykiem .
Warszawa w ciągu ostatnich dziesięciu latach (2008-2018) wsparła uczniów pokrzywdzonych przez wojny (Gruzja – Syria – Ukraina)[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][vc_column_text]11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Miasto poprzez udzielenie dotacji wspiera organizacje pozarządowe, które organizują i prowadzą działania na rzecz cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy.
W ramach zawartych umów organizacje udzielają wsparcia m.in. w zakresie:
• udzielania porad i informacji prawnych w zakresie obowiązujących regulacji instytucjonalno- prawnych oraz kierowanie do odpowiednich instytucji;
• poradnictwa psychologicznego, diagnozowanie problemów, podejmowania działań profilaktycznych;
• poradnictwa pedagogicznego;
• wsparcia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
• poradnictwa międzykulturowego i integracyjnego;
• poradnictwa zawodowego;
• mediacji międzykulturowych;
• podnoszenia znajomości języka polskiego.[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][vc_column_text]12. W Warszawie działa Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców.

Jest to gremium inicjatywno-doradcze współpracujące ze sobą w celu wypracowywania rozwiązań służący wsparciu i integracji cudzoziemców zamieszkałych na terenie Warszawy.

Skład Komisji:

 1.  Fundacja Afryka Inaczej
 2. Fundacja Centrum Iqraa
 3. Fundacja dla Wolności
 4. Fundacja D.O.M.
 5. Fundacja Inna Przestrzeń
 6. Fundacja Kultury bez granic
 7. Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej
 8. Fundację na Rzecz Centrum Wielokulturowego
 9. Fundacja „Nasz Wybór”
 10. Fundacja Obserwatorium
 11. Fundacja „Ocalenie”
 12. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 13. Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”
 14. Fundacja Różnosfera
 15. Fundacja Sam Dżub Ling
 16. Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
 17. Fundacja Strefa WolnoSłowa
 18. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 19. Instytut Spraw Publicznych
 20. Instytut Studiów Migracyjnych
 21. Stowarzyszenie Barwy Kultury
 22. Stowarzyszeni Centrum Inicjatyw Międzykulturowych
 23. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 24. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
 25. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”
 26. Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat
 27. Stowarzyszenie SIETAR Polska
 28. Stowarzyszenie Studentów Ukrańskich
 29. Stowarzyszenie Vox Humana
 30. Stowarzyszenie Wolnego Słowa
 31. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków
 32. Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce
 33. Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki

[/vc_column_text][vc_separator color=”green”][/vc_column][/vc_row]