REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PRZESTRZENI CENTRUM WIELOKULTUROWEGO NA DZIAŁANIA SPOŁECZNE

 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 (zwanym dalej CENTRUM) jest Urząd m.st. Warszawa, reprezentowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy (zwany dalej CKS).
  2. Administratorem Centrum Wielokulturowego jest Stowarzyszenie Pro Humanum,Fundacja dla Somalii, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Fundacja Armenian Foundation (Fundacja Ormiańska) zwane dalej Administratorem.
  3. Z wnioskiem o udostępnienie przestrzeni mogą wystąpić osoby fizyczne, grupy nieformalne, a także instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej Organizatorami.
  4. Przestrzeń Centrum może być ponadto wykorzystywana na realizację wydarzeń organizowanych przez inne biura Urzędu m.st. Warszawy oraz dzielnice m.st. Warszawy.
  5. Przestrzeń Centrum nie może być udostępniana w sposób ciągły, powodujący wyłączenie przestrzeni z użytkowania.
  6. Przestrzeń CENTRUM udostępniana jest nieodpłatnie. Za udział w realizowanych wydarzeniach Organizatorzy nie mogą pobierać opłat ani prowadzić działań zarobkowych w lokalu. Jednocześnie, jako miejsce aktywności lokalnej działamy zgodnie z zasadą wzajemności. O bieżących potrzebach Centrum informujemy w recepcji podczas odbioru wynajmowanej sali.
 1. Zasady rezerwacji przestrzeni
  1. Przestrzeń udostępniana jest w godzinach od 9.30 do 19.30 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 10.00 – 16.30 w soboty (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
  2. Przestrzeń w CENTRUM można zarezerwować wypełniając formularz zgłoszeniowy online, dostępny na stronie internetowej WWW. waw.pl lub wysyłając wiadomość e-mail zawierającą następujące informacje: datę i godziny rezerwacji, nazwę organizacji, dane osoby kontaktowej, krótki opis wydarzenia, zapotrzebowanie na sprzęt , ilość uczestników. Wypełniony formularz można również złożyć w siedzibie CENTRUM.
  3. Potwierdzenie rezerwacji nastąpi do 3 dni roboczych. Informacja o wydarzeniu zostanie umieszczona w kalendarzu wydarzeń CENTRUM.
  4. W dniu realizacji wydarzenia Organizator jest zobowiązany do złożenia podpisu potwierdzającego odbycie wydarzenia w recepcji CENTRUM.
  5. Po zakończeniu wydarzenia Organizator zobowiązany jest do złożenia sprawozdania wraz z dokumentacją zdjęciową i/lub listami obecności lub oświadczeniem o ilości osób uczestniczących i zakresie odbioru wydarzenia.
  6. Administrator CENTRUM zastrzega sobie prawo – w wyjątkowych okolicznościach – do odwołania lub zmiany terminu zaakceptowanego działania. Organizator zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.
  7. Organizator jest zobowiązany do umieszczania logo Centrum w materiałach informacyjnych wydarzenia.
  8. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach możliwa jest długoterminowa rezerwacja przestrzeni, każdorazowo potwierdzona pisemnym porozumieniem pomiędzy wynajmującymi, a operatorem.
  9. W przypadku wydarzeń cyklicznych możliwa jest rezerwacja konkretnej sali na miesiąc do przodu.

III. Zakres merytoryczny i kryteria wyboru wniosków

 1. Zgłaszane przez Organizatorów wydarzenia powinny wpisywać się w działania CENTRUM: wspieranie lokalnej współpracy, w szczególności działań wzmacniających dialog międzykulturowy, promowanie różnorodności, równego traktowania, i aktywizacji środowiskowej (katalog otwarty).
 2. Podczas rozpatrywania rezerwacji uwzględniane będą następujące kryteria:
 • dostępność przestrzeni w terminie uwzględnionym we wniosku;
 • spójność z zakresem merytorycznym działalności Centrum;
 • w przypadku, gdy Organizator w przeszłości korzystał z przestrzeni Centrum– ocena wcześniejszej współpracy z Organizatorem.
 1. Zasady korzystania z przestrzeni (dostępne również w recepcji CENTRUM)
 2. W przestrzeni CENTRUM obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania innych środków psychoaktywnych.
 3. Organizator wydarzenia jest zobowiązany do :
 • przygotowanie sali na potrzeby realizacji zgłoszonego działania (m.in. ustawienie stołów i krzeseł, podłączenie udostępnionego sprzętu),
 • zachowanie porządku oraz przywrócenia miejsca do stanu pierwotnego (m.in. ustawienie stołów, krzeseł, umycie naczyń, zebranie śmieci), wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych.
 • obecności w miejscu realizacji działania przez cały czas jego trwania
 1. Każde zniszczenie należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Centrum.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe z korzystania z przestrzeni. Zostanie on obciążony obowiązkiem usunięcia powstałych zniszczeń bądź kosztami finansowymi przeznaczonymi na naprawę lub zakup zniszczonego mienia.
 3. Administrator CENTRUM nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu.
 4. Administrator ma prawo do wyproszenia z CENTRUM osób, które nie przestrzegają zasad Regulaminu, zachowują się wulgarnie, swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych bądź w inny sposób naruszają zasady normalnego współżycia społecznego.
 5. Przestrzeń na parterze jest dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo , w innych przypadkach należy zgłaszać takie potrzeby do  CENTRUM  i w miarę możliwości będą one uwzględniane.
 6. Postanowienia końcowe
 7. Niestosowanie się do zasad wynikających z Regulaminu, może być powodem odmowy realizacji kolejnych działań w przestrzeni CENTRUM
 8. Wszelkie pytania dotyczące rezerwacji przestrzeni Centrum należy przekazywać na adres: rezerwacja@cww.waw.pl
 9. Zastrzeżenia, wnioski, skargi na realizację rezerwacji przestrzeni należy kierować  do  operatora drogą  mailową:  centrum@cww.waw.pl
  Uwagi dotyczące organizacji pracy Centrum Wielokulturowego można zgłaszać do Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy na
  adres: RowneTraktowanie@um.warszawa.pl

Administrator CENTRUM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie (w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej).