Warsztaty antydyskryminacyjne dla warszawskich NGO

Celem projektu jest zwiększanie świadomości i podnoszenie wiedzy w
zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jej skutków oraz sytuacji
grup i osób narażonych na dyskryminację, poprzez przeprowadzenie
szkoleń w formie standaryzowanego warsztatu antydyskryminacyjnego.

A zwłaszcza:

nabycie przez pracowników i pracowniczki warszawskich NGO wiedzy o
mechanizmach i zjawisku dyskryminacji, prawie i aktach prawodawczych
chroniących przed dyskryminacją, projektach równościowych, zdobycie
umiejętności rozpoznawania i reagowania na dyskryminację
zwiększenie motywacji osób zatrudnionych w NGO do świadczenia usług
w sposób równościowy
zwiększenie skuteczności oraz podniesienie poziomu działań
skierowanych do osób z grup zagrożonych i/lub doświadczających
dyskryminacji w tym również dyskryminacji pośredniej i wielokrotnej.

Zakres tematyczny szkoleń obligatoryjnie zawierać będzie
zagadnienia takie jak:
zjawisko dyskryminacji: stereotypy, uprzedzenia, mechanizmy powstawania,
przejawy i konsekwencje dyskryminacji;
identyfikacja własnych stereotypów i uprzedzeń;
postrzeganie samego siebie (tożsamość pierwotna, wtórna, grupowa);
grupy dyskryminowane (przesłanki dyskryminacji, dyskryminacja
wielokrotna);
rodzaje dyskryminacji (dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja
pośrednia, dyskryminacja przez asocjację, molestowanie, molestowanie
seksualne, zachęcanie do dyskryminacji, zakaz działań odwetowych);
identyfikowanie i sposoby reagowania na dyskryminację: z pozycji osoby
dyskryminowanej (doświadczającej dyskryminacji lub przemocy
motywowanej uprzedzeniami), świadka dyskryminacji oraz osoby
dyskryminującej;
przepisy prawa zakazujące dyskryminacji (prawo krajowe, prawo
wspólnotowe, prawo międzynarodowe);
jak działać i pracować w NGO stosując perspektywę równościową;
jak konstruować projekty, programy, działania z zachowaniem równości
i eliminować dyskryminację.
Jednym z punktów szkoleń będą spotkania w ramach tzw. „Żywych
bibliotek”. Badania psychologiczne potwierdzają dwa rodzaje związku
między kontaktem międzygrupowym a postawami. Po pierwsze – postawy
mogą wpływać na kontakt międzygrupowy, tj. hamować go w stosunku do
tych osób, wobec których żywimy niechęć lub stymulować w stosunku
do grup, które darzymy sympatią (Binder i in., 2009). Z drugiej
strony, kontakt, czyli znajomość przedstawicieli danej grupy może
kształtować postawy – na przykład znajomość z osobą
przynależącą do mniejszości etnicznej może zmienić stosunek do
całej grupy, którą ta osoba reprezentuje (Allport, 1954).

Data

lis 15 2017 - lis 16 2017

Czas

10:00 - 17:00

Lokalizacja

sala: Somalia I piętro

Organizator

Stowarzyszenie Pro Humanum
Skip to content