Benefit from the change! – workshops for foreigners and the Poles/ Zyskaj na zmianie! – warsztaty dla obcokrajowców i Polaków

Zapraszamy także na WYDARZENIE NA FACEBOOK’U

[English version below / Русская версия ниже]

„Zyskaj na zmianie!” to warsztaty dla Polaków i obcokrajowców.

Jeśli chcesz:

– przestać odczuwać lęk przed ZMIANAMI,
– dostrzegać w ZMIANIE nowe możliwości,
– czuć się komfortowo w ZMIENIAJĄCYM się Twoim otoczeniu,
– spojrzeć na ZMIENIAJĄCY się świat z innej perspektywy,
– spotkać ciekawych ludzi, którzy również doświadczyli ZMIANY,

WEŹ udział w naszych warsztatach „ ZYSKAJ NA ZMIANIE!”

Warsztaty skierowane są do Polaków i obcokrajowców mieszkających w Warszawie. Dzięki ich udziałowi w warsztatach będą one znakomitą okazją do integracji międzykulturowej. Traktując zmianę jako wyzwanie życiowe, uniwersalne bez względu na różnice w pochodzeniu, kulturze czy religii, będziemy prowadzić wspólnie dyskusje, wymieniać się spostrzeżeniami na temat „zmiany”, jakiej doświadczamy, będąc w nowym środowisku, pełniąc nowe role życiowe.

Podczas warsztatów zostaną zastosowane metody interaktywne. Jedną z nich jest arteterapia – innowacyjna technika warsztatowa, wykorzystująca inne formy wyrazu i komunikacji niż tylko słowa. Za pomocą sztuki, (np. malarstwa, muzyki, ruchu) pobudza się inne obszary podświadomości, które wzmacniają i pobudzają kreatywność, działają integrująco wewnętrznie i zewnętrznie, równoważąc napięcia i stresy związane z przechodzeniem przez zmiany w życiu.

Warsztaty poprowadzi Aleksandra Passendorfer, której misją jest dzielenie się doświadczeniem zdobytym, pracując jako psycholog społeczny, trener (absolwentka Uniwersytetu SWPS i Szkoły Trenerów Grupy TROP) oraz mediator międzykulturowy (certyfikat Polskiego Centrum Mediacji).
Od 9 lat tworzy i przeprowadza autorskie szkolenia z kompetencji interpersonalnych, specjalizuje się w tematyce komunikacji międzykulturowej. Jako trener Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji realizowała projekty na rzecz migrantów. Inspiruje do kreatywności z zakresu kształtowania i twórczego wykorzystywania potencjału człowieka. Jest ciekawa ludzi i ciągle zmianującego się świata. Jej pasją jest malowanie tego, czego doświadczyła, zobaczyła i przeżyła, podczas podróży i spotkań z ludźmi z całego świata.

Dodatkowy atut uczestnictwa to międzykulturowy poczęstunek i lunch. Będzie pysznie :), a wszystkie przerwy podczas warsztatów będą okazją do integracji, nawiązania nowych znajomości w nieformalnej, luźnej atmosferze.

KIEDY?
16 czerwca 2018, godz. 10-16 – warsztat polsko-angielski
17 czerwca 2018, godz. 10-16 – warsztat polsko-rosyjski
Podczas obu warsztatów zapewniamy tłumacza, więc nie jest wymagana znajomość języka obcego.

GDZIE?
Centrum Wielokulturowe w Warszawie
ul. Jagiellońska 54 (wejście od pl. Hallera)

JAK WZIĄĆ UDZAŁ?
Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić formularz rejestracyjny:https://goo.gl/forms/iyFGSFpTUiHFJzvv2 , wybierając jeden termin warsztatów. Na każde zgłoszenie odpowiemy mailowo, potwierdzając rejestrację. Rejestracja trwa do 14 czerwca 2018.
Zapraszamy do udziału osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY, a liczba miejsc OGRANICZONA.
Dołącz do nas już dziś i weź udział w warsztatach:)

ZAPRASZAMY!

Projekt realizowany w ramach procedury minigrantów przyznanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie i współfinansowany z budżetu m.st. Warszawy.

*********************************
„Benefit from Change!”
Workshops for Poles and foreigners

If you want to:

– cease feeling fear of CHANGES,
– notice new possibilities in the CHANGE,
– feel comfortable in your CHANGING surroundings,
– look at the CHANGING world from a different perspective,
– meet interesting people, who also experienced the CHANGE,

Take part in our workshops „ BENEFIT FROM CHANGE!”

Workshops are designed for Poles and foreigners living in Warsaw, which will be a great opportunity for intercultural integration. Treating change as a life challenge, regardless of differences in origin, culture or religion, we will conduct discussions together, exchange insights on the „change” we are experiencing, being in a new environment, fulfilling new life roles.

Interactive methods will be used during the workshops. One of them is art therapy – an innovative workshop technique that uses other forms of expression and communication than just words. With the help of art (eg painting, music, movement), other areas of the subconscious are stimulated, which strengthen and stimulate creativity, work integrally internally and externally, balancing the tensions and stresses associated with going through changes in life.

The workshop will be hosted by Aleksandra Passendorfer whose mission is to share the experience gained, working as a social psychologist, trainer (graduate of the SWPS University and the School of Trainers of the TROP Group) and intercultural mediator (certificate of the Polish Mediation Center).
For 9 years, she has been creating and conducting original trainings on interpersonal competences, specializing in intercultural communication. As a trainer of the International Organization for Migration, she implemented projects for migrants. She inspires creativity in the field of shaping and creative use of human potential. She is curious about people and the constantly changing world. Her passion is to paint what she has seen and experienced while traveling and meeting people from around the world.

An additional advantage of participation included in the workshop, is an intercultural snack and lunch. Will be delicious :), and all breaks during the workshops will provide an opportunity to integrate and make new acquaintances in an informal, relaxed atmosphere.

WHEN?
June 16, 2018, time: 10 am-4 pm – Polish-English workshop
June 17, 2018, time: 10 am-4 pm – Polish-Russian workshop
We provide interpreter participation in both workshops.

WHERE?
Multicultural Centre in Warsaw
Jagiellońska street 54 (entrance from Hallera sqaure)

HOW TO PARTICIPATE?
To participate in the workshop, complete the registration form:
https://goo.gl/forms/iyFGSFpTUiHFJzvv2, selecting one workshop date. We will respond to every request by e-mail, confirming the registration.
Registration is needed and it lasts up to June 14, 2018.
We invite people over 18+.

Participation in the workshops is FREE of charge, and the number of places is LIMITED.

WELCOME!

The project is realized in the framework of minigrant procedure given by the Multicultural Centre in Warsaw and co-financed from the budget of Warsaw city.

**************************************************
„Воспользуйся переменами: семинар для поляков и иностранцев

Если Вы хотите:

– перестать испытывать страх перед ПЕРЕМЕНАМИ,
– обнаружить новые возможности, связанные с ПЕРЕМЕНАМИ,
– чувствовать себя комфортно в МЕНЯЮЩИХСЯ обстоятельствах,
– взглянуть на МЕНЯЮЩИЙСЯ мир с другой точки зрения,
– встретить интересных людей, которые также пережили ПЕРЕМЕНЫ,

Тогда примите участие в наших семинарах!

Cеминар ориентирован на поляков и иностранцев проживающих в Варшаве, целью которого является межкульурная интеграция. Несмотря на отличия в происхождении, культуре и религии, займемся тематикой перемен в качестве жизненного вызова. Совместная дискуссия включая обмен мнениями о «перемене», которую переживаем будучи в новой среде, а также исполняя новые жизненные роли, будет основой нашей встречи.

Во время семинара будут использоваться интерактивные методы. Одной из них является арт-терапия — инновационная методика семинаров, которая использует разновидные формы выражения и коммуникации, чем просто словарная методика. С помощью искусства (например, живописи, музыки, движения) простимулируем разные области подсознания, которые могут побудить креативность. Данная методика способствует нормализации напряженности и стресса, связанных с переменами в жизни.

Семинар проведет Aleksandra Passendorfer, которая поделится своим опытом, накопленным во время в качестве социального психолога, тренера (выпускник Университета SWPS и школы тренеров группы TROP), а также в качесвте межкультурного медиатора (Сертификат Польского Центра Медиации). В течение последних 9 лет она создает и проводит авторские семинары по межличностным компетенциям, а также специализируется в тематике межкультурной коммуникации. Будучи тренером в Международной организации по миграции (International Organisation for Migration), она осуществляла проекты для мигрантов. Она также занимается стимулированием креативности в области формирования и творческого использования человеческого потенциала. Для Александры очень интересны люди и постоянно меняющийся мир. Она увлекается рисованием того, что она испытывала, видела и пережила во время ее путешествий и встреч с людьми с разных концов света.

КОГДА?
16 июня 2018 г., время: 10: 00- 16 00 – польско-английский семинар
17 июня 2018 г., время: 10:00 – 16:00 – польско-российский семинар
Мы обеспечиваем участие переводчика в обоих семинарах.

ГДЕ?
Мультикультурный центр в Варшаве
Улица Ягеллоньска 54 (вход с площади Халлера)

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Необходима регистрация – зарегистрироваться можно до 14 июня 2018 года https://goo.gl/forms/iyFGSFpTUiHFJzvv2
We invite people over 18+.
Участие в семинарах БЕСПЛАТНО, а количество мест ОГРАНИЧЕНО.

Мы предоставляем обед и закуски.

Добро пожаловать!

ВЕДУЩАЯ СЕМИНАРА
Александра Пассендорфер
социальный психолог,
межкультурный медиатор, тренер

Проект реализуется в рамках процедуры микрофинансирования, проводимым Мультикультурным Центром в Варшаве, и кофинансируется из бюджета города Варшавы

Data

cze 16 2018 - cze 17 2018

Czas

10:00 - 17:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter
Skip to content