„Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci-uchodźców i migrantów – teoria, badania, praktyka

Zajęcia odbywają się w ramach Międzynarodowej Szkoła Letnia pt.: „International experiences in
the area of refugee and migrant children’s adaptation – theory,
research, praxis” („Międzynarodowe doświadczenia w zakresie
adaptacji dzieci – uchodźców i migrantów – teoria, badania,
praktyka”), którą w dniach 7 – 16 września 2017 roku organizuje Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Tegoroczna Letnia szkoła dotyczy wymiany międzynarodowych
doświadczeń związanych z naukowo-badawczymi i praktycznymi aspektami
współczesnych problemów migracyjnych.
Tematyka została skoncentrowana wokół trzech kluczowych zagadnień:
1. teoretycznych przesłanek i wyzwań jakie dla badaczy i praktyków
niesie współczesny kryzys migracyjny,
2. badań odnoszących się do sytuacji i potrzeb dzieci i młodzieży
uchodźczej i migrującej oraz problemów ich adaptacji i integracji w
krajach przyjmujących i tranzytowych,
3. praktyk związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży migrującej i
uchodźczej oraz ich najbliższego środowiska.

Interdyscyplinarne spojrzenie na procesy adaptacji, integracji i
edukacji migrantów i uchodźców – dzieci i młodzieży – w
społeczeństwach EU i poza EU umożliwi lepsze zrozumienie
złożoności problemu i pozwoli na projektowanie kompleksowych
rozwiązań prointegracyjnych oraz zmianę języka opisu (medialnego i
dydaktycznego) na język wrażliwy kulturowo, uwzględniający prawo
każdego człowieka do szacunku i godności jego osoby.

Program Szkoły Letniej przewiduje bogaty wachlarz form: wykłady,
wykłady z dyskusją, warsztaty, dyskusje, wizyty studyjne, indywidualne
spotkania z badaczami i innymi ekspertami, prezentacje zainteresowań
badawczych i praktycznych uczestników.

UCZESTNICY: W Letniej Szkole wezmą udział absolwenci pedagogiki, psychologii,
socjologii i antropologii oraz innych nauk społecznych, studenci
studiów doktoranckich, nauczyciele akademiccy i badacze, których
działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzatorska mieści się w
obszarze problemowym Szkoły Letniej. Wezmą w niej również praktycy,
których działalność ogniskuje się wokół tematu podejmowanego w
jej ramach.

Data

wrz 09 2017

Czas

10:00 - 20:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka
Skip to content