Dzień języka ojczystego – wstęp wolny

[PL] [ENG] [RU]
Zapraszamy serdecznie na kolejną edycję Dnia Języka Ojczystego, która odbędzie się w Centrum Wielokulturowym w Warszawie.
Wydarzenie rozpocznie wykład Tymoteusza Króla ze Stowarzyszenia Wilamowianie pt. „Wielojęzyczność i mikrojęzyki. Przypadek Wilamowic”.
Tymoteusz Król to Wilamowianin, aktywista na rzecz rewitalizacji języka i kultury wilamowskiej, etnolog. Doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie w ramach programu „Pogranicza, mniejszości, migracje” przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą relacji Wilamowian o powojennych prześladowaniach.
Po wykładzie zabawy językowe dla publiczności poprowadzą uczniowie lektoratów Centrum Wielokulturowego.
26 lutego wystartuje również zbiórka książek, będąca efektem współpracy z Bibliotekami bez granic. Inicjatywa polega na zbiórce książek dla osób przebywających w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce. Organizatorzy poszukują:
📕 książek dla dorosłych i dla dzieci w językach: 𝗸𝘂𝗿𝗱𝘆𝗷𝘀𝗸𝗶𝗰𝗵 (𝗸𝘂𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱ż𝗶 𝗶 𝘀𝗼𝗿𝗮𝗻𝗶), 𝗮𝗿𝗮𝗯𝘀𝗸𝗶𝗺, 𝘁𝘂𝗿𝗲𝗰𝗸𝗶𝗺, 𝗽𝗮𝘀𝘇𝘁𝗼, 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗸𝗶 (𝗱𝗮𝗿𝗶, 𝗳𝗮𝗿𝘀𝗶), 𝘀𝗼𝗺𝗮𝗹𝗶𝗷𝘀𝗸𝗶𝗺.
📗 prostych gier
📘 czytników e-booków
📙 odtwarzaczy muzyki mp3 do audiobooków i muzyki (TYLKO modele pozbawione funkcji nagrywania dźwięku, np. stare ipody)
📒 materiałów plastycznych.
Zbiórka będzie trwać do 13 marca. Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/events/1215528848972959
[ENG]
We would like to invite you to another edition of the Mother Tongue Day, which will take place at the Warsaw Multicultural Center.
The event will begin with a lecture by Tymoteusz Król from the Wilamowians Association, entitled „Multilingualism and micro languages. The case of Wilamowice”. Tymoteusz Król is a Wilamowian, an activist for the revitalization of Wilamow language and culture, and an ethnologist.He is a doctoral student at the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, where under the program „Borderlands, Minorities, Migrations” he is preparing a dissertation on the accounts of Wilamowians about postwar persecution.
After the lecture, students from the Multicultural Center will play language games for the audience.
On February 26th, a book collection will also be launched as a result of the cooperation with Libraries Without Borders. The initiative involves the collection of books for people in detention centers for foreigners in Poland. The organizers are looking for:
📕 adult and children’s books in 𝐊𝐮𝐫𝐝𝐢𝐬𝐡 (𝐒𝐨𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐚𝐧𝐝 𝐊𝐮𝐫𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢), 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐜, 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢𝐬𝐡, 𝐃𝐚𝐫𝐢, 𝐏𝐚𝐬𝐡𝐭𝐨, 𝐅𝐚𝐫𝐬𝐢, 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢.
📗 simple games
📘 e-book readers
📙 mp3 music players for audiobooks and music (ONLY models without sound recording function, e.g. old ipods)
📒 art supplies.
The collection will continue until March 13. More details: https://www.facebook.com/events/1215528848972959
[RU]
Мы хотели бы пригласить вас на День родного языка, который пройдет в Мультикультурном центре в Варшаве.
Мероприятие начнется с лекции Тимотеуша Круля из Виламовианской ассоциации на тему „Многоязычие и микроязыки. Случай Виламовице”. Тимотеуш Круль – виламовец, активист за возрождение виламского языка и культуры, этнолог. Он является аспирантом Института славянских исследований Польской академии наук, где в рамках программы „Пограничные территории, меньшинства, миграции” готовит диссертацию о рассказах виламовцев о послевоенных преследованиях.
После лекции студенты Мультикультурного центра проведут для слушателей языковые игры.
С 26 февраля мы будем собирать книги для „Библиотек без границ”. Инициатива заключается в сборе книг для людей, проживающих в закрытых центрах для иностранцев в Польше. Организаторы ищут:
📕 книги для взрослых и детей на курдском (курманджи и сорани), арабском, турецком, пушту, персидском (дари и фарси), сомали.
📗 простые игры
📘 устройства для чтения электронных книг
📙 mp3-плееры для аудиокниг и музыки (ТОЛЬКО модели без функции записи звука, например, старые модели iPOD)
📒 Художественные материалы.
Сбор будет осуществляться до 13 марта. Подробнее: https://www.facebook.com/events/1215528848972959

Data

lut 26 2022

Czas

12:00 - 14:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Centrum Wielokulturowe
Skip to content