Wybrane postanowienia ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Окремі положення Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Zapisy ustawy, w których mowa o „obywatelu Ukrainy”, dotyczą również nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, jeśli przybył do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z tamtejszymi działaniami wojennymi.

Положення Закону, в яких мова про «громадян України» поширюються також на негромадян України дружину (чоловіка) громадянина України, яка прибула до Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями.

Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i chce tu zostać, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go tego uprawnienia.

Якщо громадянин України законно в’їхав на територію Польщі з 24 лютого 2022 року та бажає тут залишитися, його перебування у Польщі вважається законним строком на 18 місяців з 24 лютого 2022 року. Виїзд громадянина України з території Республіки Польщі на строк понад 1 місяць позбавляє його цього права.

Jeżeli obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a następnie przybył legalnie na terytorium Polski i deklaruje zamiar pozostania tu, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Якщо громадянин України, який має Карту поляка, виїхав з України в період з 24 лютого 2022 року, а потім легально в’їхав на територію Польщі та заявляє про намір залишитися тут, його перебування вважається законним строком на 18 місяців з 24 лютого. 2022 рік.

Obywatelowi Ukrainy, który uciekł przed wojną i przebywa legalnie, nadaje się numer PESEL, na podstawie wniosku złożonego w urzędzie gminy. Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy.

Громадянину України, який втік від війни та перебуває на законних підставах у Польщі, присвоюється номер PESEL на підставі заяви, поданої до управління комунальної власності. Заява подається особисто за місцезнаходженням комунального органу.

W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy na terytorium Polski nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt, na podstawie wniosku o nadanie numeru PESEL w urzędzie gminy.

Якщо в’їзд громадянина України на територію Польщі під час прикордонного контролю не зареєстровано начальником прикордонної застави, головнокомандувач прикордонної служби реєструє перебування на підставі заяви про надання Номер PESEL в міському органі влади (w urzędzie gminy).

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, jeżeli powiadomi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia do pracy obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Громадянин України має право виконувати роботу на території Республіки Польща протягом періоду перебування відповідно до чинного законодавства, якщо працедавець протягом 14 днів з дня початку роботи повідомить повітове управління праці про працевлаштування громадянина України.

Obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i chce tu zostać, może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Może też podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem uzyskania numeru PESEL.

Громадянин України, який легально в’їхав на територію Польщі з 24 лютого 2022 року і хоче тут залишитися, може зареєструватися як безробітний або шукає роботу. Також може розпочати та займатися підприємницькою діяльністю в Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, за умови, що він/вона отримає номер PESEL.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do:

  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczenia wychowawczego,
  • świadczenia dobry start,
  • rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 пункт 1, маєте право на:

  • соціальні пільги,
  • допомогу на дитину,
  • виплату dobry start,
  • родинний капітал, якщо він проживає з дітьми на території Республіки Польща,
  • співфінансування зменшення батьківської плати за перебування дитини в яслах, дитячому садку або з денним опікуном, якщо проживає з дитиною на території Республіки Польща.

Obywatelowi Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Громадянин України, який законно в’їхав на територію Польщі з 24 лютого 2022 року та отримав номер PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати у розмірі 300 злотих на особу, призначену на проживання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особистий догляд та житло. Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Obywatel Ukrainy przebywający w Polsce, który wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i chce tu zostać,  jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Громадянин України, який проживає в Польщі і який законно в’їхав на територію Польщі з 24 лютого 2022 року і бажає тут залишитися, має право на медичну допомогу, яка надається на території Республіки Польща, включаючи медичні послуги на умовах та за об’єм прав на пільги особам, які охоплені обов’язковим або добровільним медичним страхуванням, за винятком санаторно-курортного лікування та санаторно-курортного оздоровлення, а також прийому лікарських засобів, які видаються отримувачам за програмами медичної політики міністра, відповідального за охорону здоров’я.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu w Polsce, który wjechał legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i chce tu zostać, udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, obywatel Ukrainy składa nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r.

Громадянину України, який проживає в Польщі і який легально в’їхав на територію Польщі з 24 лютого 2022 року і бажає тут залишитися, за його бажанням надається посвідка на тимчасове проживання. Заява про надання дозволу на тимчасове проживання подається громадянином України не раніше ніж через 9 місяців з дня в’їзду та не пізніше 18 місяців з 24 лютого 2022 року.

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.

Якщо останній день перебування громадянина України на території Республіки Польща за національною візою припадає на період з 24 лютого 2022 року, період перебування за цією візою та термін дії цієї візи продовжено згідно із законом до 31 грудня 2022 року.

INFOLINIA | ГАРЯЧА ЛІНІЯ:
505 700 701

Ви потребуєтедопомоги втікаєте від війни?
Ви хочете підтримати біженців?
Тут ви можете знайти або надати допомогу: https://pomagamukrainie.gov.pl/

Szukasz ratunku przed wojną?

Chcesz wesprzeć uchodźców?
Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz:
https://pomagamukrainie.gov.pl/

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Wszystkie osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszyscy przybysze szukający schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

Інформація про перебування в Польщі осіб, які тікають від війни в Україні.

Усі, хто тікає перед збройним конфліктом, не повинні реєструватися в рецепційних пунктах або турбуватися про формальності. Українці, шукаючи притулку в Польщі, не повинні турбуватися про законність свого перебування. У найближчі дні також не потрібно подавати будь-які заяви до Управління у справах іноземців, воєводських управлінь чи прикордонних постів. Те ж саме стосується громадян України, які перебувають у Польщі і у них закінчився термін дії дозволу на проживання.

До рецепційного пункту прийому можуть звернутися особи, які на даний час не мають місця перебування (проживання) у Польщі. Там вони отримають інформацію про своє легальне перебування в Польщі, харчування, базову медичну допомогу, місце для відпочинку, а також їм нададуть тимчасове житло. Всі мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польської служби охорони здоров’я.

Громадянам України, які перебувають у Польщі, не потрібно покидати країну у разі закінчення терміну дії будь-якого документу, який дає право проживати у Польщі (карти побиту, візи). Їм також не потрібно турбуватися про законність свого подальшого перебування у Польщі.

Актуальна інформація для громадян України доступна на сайті ua.gov.pl.

Sytuacja uczniów i studentów uciekających przed konfliktem

Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki. Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.

 
Więcej informacji: https://www.gov.pl/attachment/43a1ab88-1bdd-4941-a984-b9e3782a09ef
 
Informacja dla studentów: zbierz wszelkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia, itp.). Nie ma potrzeby nostryfikacji dyplomów dla obywateli Ukrainy. Skontaktuj się z wybraną polską uczelnią i złóż wniosek o przyjęcie na studia. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w sprawie podejmuje rektor.
 
Więcej informacji: https://www.gov.pl/attachment/6fe2da0f-d246-44aa-aac7-073d0e4c2303

Інформація для школярів та студентів,
які рятуються від конфлікту

Зв’яжіться з вибраною вами польською школою і подайте заяву про прийняття у школу. Рішення про прийняття приймає директор. Навчання дітей і молоді у віці 7-18 років у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи. Для учнів, які недостатньо володіють польською мовою, школа організовує додаткові безкоштовні уроки польської мови. У школі також можуть бути створені т. зв підготовчі відділення.
 
Більше інформації: https://www.gov.pl/attachment/a033efd4-3ec7-4b1c-bcde-009faa5356fb
 
Зберіть усі можливі документи про освіту (дипломи, сертифікати тощо). Для громадян України немає необхідності нострифікувати дипломи. Зверніться до обраного вами польського ВНЗ і подайте заяву про прийняття на навчання. Кожен ВНЗ визначає власні процедури переведення з іноземного університету. Рішення з цього питання приймає ректор.
 
Більше інформації: https://www.gov.pl/attachment/b78967b3-9c2e-4835-bb50-2dcc4503ac5f

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną opiekę medyczną w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy. Aby otrzymać bezpłatną opiekę medyczną, należy posiadać zaświadczenie wydane przez polską Straż Graniczną lub pieczątkę w dokumencie podróży potwierdzającą legalny pobyt w Polsce od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Біженці з України можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу в Польщі на тих самих умовах, що й поляки. Для отримання безкоштовної медичної допомоги необхідно мати довідку, видану Прикордонною службою Польщі, або штамп в проїзному документі, який підтверджує ваше легальне перебування на території Польщі починаючи від 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

Ważne! Ukraińskie recepty są uznawane w Polsce. Nie odmawiamy wydania leków pacjentom, którzy z nimi przychodzą. Prawie wszystko na takiej recepcie może być cyrylicą – oprócz nazw leków (stan na teraz). Będziemy Was prosić o pomoc w przeczytaniu z recepty i zanotowaniu waszych danych łacińskimi literami. Dobrze, by na recepcie był też nr ID (paszport lub inny dokument ze zdjęciem).

W Polsce jest możliwość otrzymania leków w aptece w razie zagrożenia zdrowia na podstawie wystawianej przez farmaceutę recepty farmaceutycznej. Odstawienie stale przyjmowanych leków bo uciekacie przed wojną i się tabletki skończyły jest takim zagrożeniem.

Важливо! Українські рецепти у Польщі залишаються дійсними. Не відмовляємо людям, які з ними приходять. Майже все на рецепті може бути написано кирилицею КРІМ НАЗВ ЛІКІВ (станом на зараз). Вас попросять допомогти прочитати ваші дані та записати їх латиницею. Також добре, якщо на рецепті буде знаходитись номер ID вашого документа (закордонний паспорт або інший документ з фотографією).

У Польщі у випадку загрози для здоров’я ліки в аптеці можуть видаватися за наявністю фармацевтичного рецепта, що видається прямо фармацевтом. Припинення прийому ліків хронічно хворим, тому що він втікає від війни і в нього закінчилися медикаменти є саме такою загрозою.

Ogólne informacje na temat procedury uchodźczej.

W celu wszczęcia procedury uzyskania statusu uchodźcy należy zgłosić się do dowolnej Placówki lub Oddziału Straży Granicznej i wyrazić wolę ubiegania się o ochronę. Należy wziąć ze sobą przede wszystkim dokument tożsamości. Jeśli oprócz konfliktu na Ukrainie istnieją u wnioskującego indywidualne obawy dotyczące bezpieczeństw, to warto wziąć również wszelkie dokumenty czy zdjęcia to potwierdzające.

Osoba, która uzyska status uchodźcy ma swobodny dostęp do rynku pracy i prawa zbliżone do obywatel Polski. Po 5 latach może się ubiegać o prawo stałego pobytu, a po kolejnych 2 latach stałego pobytu będzie mógł ubiegać się o obywatelstwo polskie.

Pamiętaj! W obecnym stanie prawnym po złożeniu wniosku wnioskujący nie będzie miał prawa do wykonywania pracy na terytorium RP przez pierwsze 6 miesięcy trwania procedury.

Jeżeli osoba przebywa już w Polsce legalnie i ma możliwość szybkiego znalezienia pracodawcy to ma również możliwość złożenia wniosku o pobyt czasowy np. ze względu na pracę.

Więcej informacji nt. dostępnych jest tutaj:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca-i-pobyt
https://www.migrant.info.pl/pobyt-czasowy-podstawowe-informacje.html

Pod linkiem pdf ze szczegółowymi informacjami nt. ochrony międzynarodowej i związanych z nią praw i procedur: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/04/PL_JA-W-PROCEDURZE_EBOOK.pdf

Загальна інформація про процедуру отримання статусу біженця.

Щоб розпочати процедуру, необхідно звернутися до будь-якого пункту або відділення прикордонної служби і висловити бажання отримати захист. Перш за все, необхідно взяти з собою документ, що посвідчує особу. Якщо, крім конфлікту в Україні, у заявника є індивідуальні побоювання з приводу особистої безпеки, то також варто взяти будь-які документи або фотографії, що підтверджують цей факт.

Особа, яка отримує статус біженця, має вільний доступ до ринку праці та права, подібні до прав громадянина Польщі. Через 5 років можна подати заяву на отримання права на постійне проживання, а через 2 роки постійного проживання – заяву на отримання польського громадянства.

Пам’ятайте! Згідно з нинішнім законодавством після подачі заяви заявник не матиме права працювати на території Республіки Польща протягом перших 6 місяців процедури.

Якщо особа вже легально знаходиться в Польщі і може швидко знайти роботодавця, вона також має можливість подати заяву на тимчасове проживання, наприклад, у зв’язку з роботою.

Додаткову інформацію можна отримати тут: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/praca-i-pobyt https://www.migrant.info.pl/pobyt-czasowy-podstawowe-informacje.html

Посилання на файл pdf з детальною інформацією в справі міжнародного захисту та пов’язаних з нею прав і процедур: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/04/UKR_JA-W-PROCEDURZE_EBOOK.pdf

Infolinia | ГАРЯЧА ЛІНІЯ:
505 700 701

Pochodzisz z Ukrainy i potrzebujesz wsparcia?

Zapraszamy do Punktu Wsparcia dla Ukraińców działającego w Centrum Wielokulturowym.

Działamy w zakresie:

– informacji o legalizacji pobytu w Polsce
– wsparcia doradcy zawodowego, pośrednictwa pracy, pomocy w procesie rekrutacji,
– porad prawnych dotyczących legalizacji pobytu (w tym ochrony międzynarodowej),
– wsparcia psychologicznego,
– pomocy w znalezieniu szkoły dla dziecka,
– nauki języka polskiego,
– wsparcia procesu adaptacji poprzez uczestnictwo w spotkaniach regularnych oraz poprzez kontakt z organizacjami pozarządowymi.

Dostępni jesteśmy on line:
ukraina@cww.waw.pl
Informacje uzyskasz również w godzinach pracy Centrum Wielokulturowego tel. 505 700 701

Ви з України і потребуєте підтримки?
Запрошуємо вас до нашого пункту підтримки, який працює в Мультикультурному Центрі.
Ми працюємо у сфері:
– інформація про легалізацію перебування в Польщі,
– підтримка кар’єрного консультанта, допомога в процесі працевлаштування,
– юридичні консультації щодо легалізації перебування (включаючи міжнародний захист),
– психологічна підтримка,
– допомога у пошуку школи для дитини,
– вивчення польської мови,
– підтримка процесу адаптації через участь у регулярних зустрічах та через контакти з неурядовими організаціями.


Ми доступні онлайн: ukraina@cww.waw.pl
Ви також отримаєте інформацію в години роботи Мультикультурного Центру тел. 505 700 701