Stanowisko Koalicji Równych Szans w sprawie strajku osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

18 maja 2018 Koalicja Równych Szans wydała stanowisko dotyczące strajku osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Poniżej prezentujemy je w pełnym brzmieniu. Stanowisko adresowane jest do : Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP
Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Stanowisko także do pobrania w formie PDF :

Stanowisko Koalicji Równych Szans

Stanowisko Koalicji Równych Szans
w przedmiocie strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Koalicja Równych Szans – nieformalna platforma ponad sześćdziesięciu organizacji społecznych
działających w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, w związku z
trwającym w Sejmie RP protestem osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, pragnie niniejszym
wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie jakością istniejącego systemu wsparcia tej grupy społecznej oraz
przekazać słowa solidarności z osobami walczącymi o godność własną i godność swoich dzieci.
Pragniemy przypomnieć, że art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje na wagę
nienaruszalnej oraz niezbywalnej godności przysługującej każdemu człowiekowi. Obecnie obowiązująca
Ustawa o pomocy społecznej stanowi, że pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Niestety, poprzez dotychczasowe, w dużej mierze
paternalistyczne podejście państwa do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, godność ta jest w
sposób systemowy naruszana.
Polska wpisuje się w niechlubny obraz wynikający m.in. z raportu „Deinstytucjonalizacja i wyłączenie
społeczne”1, wskazujący na fakt, że przez długie lata zinstytucjonalizowane zakłady stanowiły
dominującą formę świadczeń przeznaczoną dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z
niepełnosprawnością chroniczną. Koalicja pragnie zaznaczyć, iż w pełni podziela pogląd protestujących
osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, iż instytucjonalizacja osób potrzebujących wsparcia nie
powinna być główną odpowiedzią państwa na ich problemy.
Stoimy na stanowisku wspierającym przedstawioną przez protestujących potrzebę wytworzenia
nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań, obejmujących szereg aspektów życia osób z
niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów. Oznacza to zapewnienie skutecznego wsparcia
finansowego oraz odpowiednich zmian w polityce społecznej na taką, która promuje inkluzję społeczną.
1 J. Mansell, M.Knapp, J. Beale-Brown, J. Beecham, Deinstytujnalizacja i włączenie społeczne – wyniki i koszty – raport z badań
europejskich. Tom 2: Raport, Canterbury: Tizard Centre, Uniwersytet Kent. 2007, s. 77
Godność osób z niepełnosprawnościami nierozerwalnie wiąże się z prawem do odpowiedniego poziomu
życia i pomocy socjalnej, gdzie pomoc państwa powinna mieć charakter kompensacyjny, a nie jedynie
wspierający. Osoby z niepełnosprawnościami, jeżeli są do tego zdolne, mają również prawo do pracy, z
której będą mogły się utrzymać, co więcej, prawo to powinno obejmować pracę w integracyjnym i
otwartym środowisku pracy, dostosowanym do ich potrzeb. Wreszcie, osoby niepełnosprawne są
autonomicznymi jednostkami, powinny więc mięć zapewnioną możliwość rozwoju i wykorzystania
swojego potencjału. Powyższe postulaty stanowią część treści zawartej w Konwencji ONZ o Prawach
Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 6 września 2012 r.
Koalicja pragnie również wskazać, iż dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oznacza
w dużej mierze utrwalanie obecnego status quo, który zakłada całkowitą zależność tej grupy społecznej
od jej opiekunów lub instytucji państwowych.
Zwracamy się więc z apelem, aby, również ponad podziałami politycznymi, spróbować rozumieć polskie
społeczeństwo jako wspólnotę składającą się z wielu, różniących się od siebie grup. Jasnym jest, że każda
z nich posiada inne potrzeby. Rola państwa jest jednak jedna – jest nią dążenie do ich pełnego
zaspokojenia.
Organizacje wchodzące w skład Koalicji Równych Szans:
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – koordynator Koalicji
Amnesty International
Anteris Fundacja Pomocy Prawnej
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
FORUM 50+
Fundacja „PHAN BDE”
Fundacja Autonomia
Fundacja Bez Dyskryminacji
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja eFkropka
Fundacja Feminoteka
Fundacja Generacja
Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”
Fundacja Just Better
Fundacja Klinika Rządzenia
Fundacja Kultury Bez Granic
Fundacja MaMa
Fundacja My Pacjenci
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja Nasza Przestrzeń
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Równości
Fundacja Trans-Fuzja
Fundacja TUS
Fundacja Wiedza Lokalna
Fundacja Wolontariat Równości
Fundacja Rodzić po Ludzku
Fundacja Strefa Kobiet
Fundacji Aktywności Lokalnej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Podkarpacki
Kampania Przeciw Homofobii
Koalicja Karat
Lambda Bydgoszcz
Lambda Warszawa
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Stowarzyszenie „W stronę Dziewcząt”
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji
Stowarzyszenie Projekt: Polska
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer
„Pracownia Różnorodności”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Otwarte Forum
Stowarzyszenie Queerowy Maj
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl