KALENDARZ

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

Jeśli chcesz zapisać się na kurs polskiego w Centrum Wielokulturowym, skontaktuj się z nami lub wypełnij poniższy formularz:

Regulamin kursu języka polskiego

Centrum Wielokulturowe w Warszawie organizuje bezpłatne kursy języka polskiego jako obcego. Każdorazowo nabór i termin rozpoczęcia kursu odpowiedniego stopnia ogłaszany będzie na stronie www.centrumwielokulturowe.waw.pl

Zapisy na kurs

 1. Zapisów na kurs można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line lub  w siedzibie Centrum Wielokulturowego w Warszawie ,ul. Jagiellońska 54.
 2. Podpisując umowę uczestnictwa w kursie, Kursant/ka potwierdza przeczytanie i akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Przydział do grupy odbywać się będzie się na podstawie wyniku testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem/ką.
 4.  Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.
 5. Zgromadzone dane uczestników będą wykorzystywane jedynie w celach  administracyjnych kursów oraz do celów sprawozdawczych Centrum ( ilościowo).

Organizacja kursu

 1. Kursy organizowane przez CENTRUM  Wielokulturowe są nieodpłatne. Oferta obejmuje:
 • lekcje języka polskiego
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć
 • test kwalifikacyjny
 1. Kursant/ka zobowiązuje się uczestniczyć w co najmniej 75% zajęć na danym poziomie kursu.
 2. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy CENTRUM (choroba nauczyciela, awaria techniczna i inne), CENTRUM organizuje zastępstwo, bądź zajęcia zostają przełożone na inny odpowiadający Kursantom/kom termin.
 3. Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce z zakresu materiału objętego kursem.
 4. Pozytywny wynik testu ( tj. osiągniecie 65% punktów ) oraz 75% obecność na zajęciach kwalifikują do uczestnictwa w kursie na wyższym stopniu zaawansowania, oraz uzyskania certyfikatu o odbyciu i zakończeniu kursu na danym poziomie .

Obowiązki Uczestników

 1. W zajęciach językowych może brać udział każdy Uczestnik/ka, który/a spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:
 • Zapoznał/a się z Regulaminem i stosuje się do jego zasad,
 • Podpisał/ła zobowiązanie do uczestniczenia w kursie
 • systematyczne uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, odrabia prace domowe oraz przystępuje do testów sprawdzających przyrost kompetencji językowych

Uczestnicy/ki zobowiązani/e są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia  zajęć w wyznaczonym czasie

Rezygnacja z kursu

 1. Zgłoszenie rezygnacji z kursu można przekazać poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub w siedzibie Centrum Wielokulturowego (adres email i nr telefonu na stronie www.centrumwielokulturowe.waw.pl ).

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do pracowników Centrum.

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl